Bu Konuyu Facebook'ta Paylaş

İç mimarlık fiyat hesaplama

 1. #1
  Arama Motoru Hacı Internet Kurdu
  haci kullanıcısı çevrimdışı Sektörel robot / v1.1
  Arama Motoru Hacı Internet Kurdu

  21.579 mesajı var.

  İç mimarlık fiyat hesaplama

  iç mimarlık fiyat hesaplama,iç mimarlık fiyat hesaplama 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri
  Yapı Grubu Birim Maliyet (TL/m2)


 2. #2
  İçmimar osman mersin
  osmanmersin kullanıcısı çevrimdışı Yeni üye
  İçmimar osman mersin

  15 mesajı var.

  Sayın Meslektaşlarımız,

  TMMOB İçmimarlar Odası 19. Dönem Yönetim Kurulu 25.02.2009 tarihli toplantısında 25 / 123 Numaralı karar ile kabul edilen "Tmmob İçmimarlar Odası İçmimarlık Hizmetleri En Az Ücret Bedelleri Ve İçmimari Proje Çizim Ve Sunuş Esaslarına İlişkin Şartname" İkinci Bölüm, İçmimari Hizmetleri Hesaplama Esasları Madde 5, 2. fıkrada belirtildiği üzere Proje En az ücret bedeli formülü;
  Proje En Az Ücret Bedeli
  =
  Yapının Yaklaşık Alanı
  x
  Birim Maliyet
  x
  PİD oranı
  x
  İçmimarlık H.B.O.
  x
  Koordinasyon Katsayısı

  Tablo1
  Tablo2
  Tablo 3
  1 olarak alınacaktır.

  En Az Ücret: Her türlü mimarlık mühendislik hizmetlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler uyarınca yapılabilmesi için TMMOB ve bağlı odalarca tespit ve ilan olunan ve 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27 nci Maddesinin 5 inci bendi uygulamalarına da esas en az ücretleri,

  Yapı Yaklaşık Alanı (YYA) : İçmimarlık hizmetlerinin yapıldığı yapının yaklaşık brüt alanını

  Birim Maliyet (BM) : Yapının, birim ölçüsünün (binalarda birim alanının), Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetleri (Birimi TL/m²'dir.) Nisan Ayına Kadar 2010 fiyatları geçerlidir.

  Hizmet Bölümü Oranı (HBO) : İçmimarlık Hizmet Bölümleri ve Oranını,

  Koordinasyon Katsayısı (KKS) : İçmimari işin özelliklerine, işin yapılacağı İllere ve zorluk derecesine uygun olarak belirlenen katsayıyı, tanımlar. Zorluk kriterleri ile ilgili çalışmalar odamız komisyonlarınca devam etmekte olup mevcut durumda 1 katsayısı kullanılacaktır.

 3. #3
  İçmimar osman mersin
  osmanmersin kullanıcısı çevrimdışı Yeni üye
  İçmimar osman mersin

  15 mesajı var.

  TMMOB İÇMİMARLAR ODASI
  İÇMİMARLIK HİZMETLERİ EN AZ ÜCRET BEDELLERİ
  VE İÇMİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ ESASLARINA İLİŞKİN
  ŞARTNAME
  ( MYK - 25.02.2009 tarihli Toplantısında 25 / 123 Numaralı karar ile kabul edilmiştir. )
  ....

  İKİNCİ BÖLÜM

  İçmimari Hizmetleri Hesaplama Esasları

  İçmimarlık Hizmet Bölümü Oranları
  Madde 5 - İçmimarlık Hizmet Bölümleri ve Oranları aşağıdaki gibidir.

  1. İçmimarlık Bölüm Oranları

  a) Rölöve, % 10
  b) Ön Proje, % 20
  c) Kesin Proje ve Malzeme Seçimi, % 30
  d) Uygulama Projesi – Sistem Detayları – İmalat Detayları,% 35
  e) Mahal Listesi Metrajlar ve İş yapım Programı hazırlanması, % 5'dir.

  2. Proje En az ücret bedeli formülü; Proje Asgari Ücreti (PAÜ ) = Yapının Yaklaşık m2 alanı (YYA ) x Birim Maliyet; YTL / m2 ( BM ) x PİD oranı x İçmimarlık Hizmet Bölümü Oranı ( HBO ) x Koordinasyon Kat Sayısı ( KK ) şeklindedir.


  1. Kontrolörlük: İçmimari Projeleri hazırlanmış işlerde işveren adına imalatların piyasa araştırmalarını ve malzeme seçimlerini yapar. Taşeronların atölye ve şantiye uygulamalarını denetleyerek işin projelere ve yerine uygun yapılmasını kontrol ve koordine eder. Kontrolörlük ücreti aylık olarak belirlenir. Kontrolörlük şantiye şefliği gibi olmayıp haftanın üç günü, ikişer saatten, imalat başlangıçlarında ve işin tariflenmesi aşamalarında şantiyede bulunmayı gerektirir. Kontrolör yapılan işlerdeki eksik ve hataları düzelttirme yetkisine sahiptir ve aksaklıkları rapor halinde işverene bildirir. Kontrolör, yapının mimari proje müellifi ile koordineli çalışmakla ve tüm proje müelliflerinin haklarını gözetmekle yükümlüdür.Kontrolörlük bedeli, işin süresine ve detaylılığına bağlı olarak değerlendirilir ve Proje En az ücretinin % 25 olarak fiyatlandırılır.  1. İhalelerde Mesleki Kontrollük Hizmetleri: İhaleden sonra müteahhide yer tesliminde hazır bulunmak, imalat işlerinin piyasa araştırmalarını ve malzeme seçimi yapmak, imalatların gerek atölye gerekse, inşaat yerindeki uygulamalarını, teknik şartnamelere, Mimari ve statik projesineuymalarını sağlamak, bütün safhalarda kontrol ve koordine etmektir. İhale Dosyası ve Teknik şartname hazırlandığında proje bedelinin % 10’nu olarak, Mesleki kontrollük ücreti ise proje bedelinin % 25’i, İhale sonrası 20.000 M2’nin üzeri İçmimari Projelerin Keşif ve Metraj hazırlandığında Proje bedelinin % 10’u olarak hesaplanır. Bu hizmet haftada en az bir, en çok üç kez yapılır. Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli araştırmayı gerektiren yapılarda içmimarlık hizmetleri ayrıca hesaplanır.


  5. Danışmanlık: İçmimariProjenin düşünce safhasından fiziki bünyeye dönük organizasyonunun gerçekleştirilmesi süreci boyunca İşverenin işe girişip girişmemesi hakkında oluşturacağı kararlara esas olacak çalışmalardan işin faaliyete geçmesine kadar İşverene verilen hizmeti kapsar. Mekânın yerleşim işleri, içmimarın tavsiyelerine uygun olarak yürütülür. İçmimar yapılan işleri kontrol etmez, dolayısıyla sonuçlarından sorumlu değildir. Danışmanlık Ücreti Her bir gün için bulunduğumuz yıla ait "5 D" Grubu Yapı birim maliyetinin %20 olarak alınır.


  1. Şantiye Şefliği: Yapıda İçmimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın; içmimari plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kaidelerine, işçi sağlığı ve iş güvenliği esaslarına, genel şantiye organizasyonu işlerine dair teknik mevzuata uygun olarak; tüm proje müellifleri mesleki kontroller ve fenni mesulün direktifleri doğrultusunda yürütülmesi ve denetlenmesinin içmimar tarafından yapılmasıdır. Şantiye şefliği Ücreti işveren ve İçmimar ile anlaşma ile belirlenir.  1. Fenni Mesuliyet: Yapı üretimi esnasında içmimarlık hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın onaylı proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının sağlanması için sürveyan, şantiye şefi ve mesleki kontrollük hizmetlerinin koordinasyonu, yapı üretimi ile ilgili her türlü hususun yürürlükteki imar yasası, imar planı, yönetmelikleri ve lejantları ile TMMOB Kanun ve yönetmelikleri açısından denetlenmesi ve tüm bu hususların gerçekleştirilmesinde işverene, resmi kontrol kurumlarına ve meslek Odalarına karşı İçmimar tarafından üstlenilen yetki ve sorumluluklardır. Fenni Mesuliyet Ücreti işveren ve İçmimar ile anlaşma ile belirlenir.
  1. Mesai saatleri dışında çalışmalar: İçmimar yukarıda belirtilen, Kontrolörlük, Danışmanlık, Şantiye Şefliği, Fenni Mesullük gibi işlerde yukarıda ücretleri verilmiş olan oranlar Mesai saatleri içerisinde yapılan çalışmaları kapsar. Mesai saatleri dışında yapılan gece çalışmaları ve Resmi Tatillerde yapılacak olan her türlü çalışma için günlük aylık bedelin % 4’ ü kadar İşveren, İçmimara öder.  1. Özel Şirketlerde çalışan Ücretli İçmimarlara aylık ücretleri mezun oldukları birinci yıldan 3.Yıla kadar Asgari Ücretin 2 katı, 3.Yılından sonra ise Asgari Ücretin 5 katından aşağı olamaz.  1. Bilgisayarda hazırlanmış mekân perspektif çalışmaları: Projelendirilen Mekân başına renk doku malzeme ve benzeri özelliklerinin bilgisayar destekli programlar yardımı veya farklı çizim teknikleri ile bir adet A4 ebadında baskı olarak işverene sunulmasıdır. İlk paftada Proje bedelinin % 5’ı olarak hesaplanır. Daha sonraki her bir paftada sunulan perspektifler % 5 lik oranın, % 25’i olarak fiyatlandırılır  1. Aynı Projenin Birden Fazla Uygulanması: Aynı projenin birden fazla uygulanması halinde, ilk uygulama için Proje Asgari Ücreti aynen uygulanır. 2.Uygulamada ücretin % 60 'ı, 3.Uygulamada ücretin % 40' ı 4.Uygulamada ücretin % 25' i, daha sonra gelen tüm uygulamaların her biri için bu ücretin % 15 ' i telif hakkı olarak alınır.
  2. Özel Ürün Tasarımları: Ticari amaçlı ya da Ticari amaçlı olmayan münferit içmekan ürün tasarımım bedeli işveren ile içmimar arasında karşılıklı anlaşmayla belirlenir.

 4. #4
  İçmimar osman mersin
  osmanmersin kullanıcısı çevrimdışı Yeni üye
  İçmimar osman mersin

  15 mesajı var.

  PROJE VE İHALE DOSYASI DÜZENLENMESİ ( PİD ) İÇİN ÜCRET ORANLARI CETVELİ
  YAPI ALANI m² 4. SINIF % 5. SINIF %
  YAPI ALANI m² 4. SINIF % 5. SINIF %
  50 6,410 6,970
  4.600 3,053 3,381
  100 6,320 6,880
  4.700 3,022 3,346
  150 6,230 6,790
  4.800 2,992 3,310
  200 6,140 6,700
  4.900 2,961 3,275
  250 6,050 6,610
  5.000 2,930 3,240
  300 5,960 6,520
  5.200 2,903 3,208
  350 5,870 6,430
  5.400 2,876 3,176
  400 5,780 6,340
  5.600 2,848 3,144
  450 5,690 6,250
  5.800 2,821 3,112
  500 5,600 6,160
  6.000 2,794 3,080
  550 5,510 6,070
  6.500 2,726 3,000
  600 5,420 5,980
  7.000 2,658 2,920
  650 5,330 5,890
  7.500 2,590 2,840
  700 5,240 5,800
  8.000 2,548 2,794
  750 5,150 5,710
  8.500 2,506 2,748
  800 5,060 5,620
  9.000 2,464 2,702
  850 4,970 5,530
  9.500 2,422 2,656
  900 4,880 5,440
  10.000 2,380 2,610
  950 4,790 5,350
  10.500 2,006 2,572
  1.000 4,700 5,260
  11.000 1,972 2,534
  1.050 4,667 5,222
  11.500 1,938 2,496
  1.100 4,633 5,184
  12.000 1,904 2,458
  1.150 4,600 5,146
  12.500 2,210 2,420
  1.200 4,567 5,108
  13.000 2,182 2,390
  1.250 4,533 5,070
  13.500 2,154 2,360
  1.300 4,500 5,032
  14.000 2,126 2,330
  1.350 4,467 4,994
  14.500 2,098 2,300
  1.400 4,433 4,956
  15.000 2,070 2,270
  1.450 4,400 4,918
  17.500 1,940 2,120
  1.500 4,367 4,880
  20.000 1,840 2,000
  1.550 4,333 4,842
  22.500 1,730 1,880
  1.600 4,300 4,804
  25.000 1,640 1,790
  1.650 4,267 4,766
  27.500 1,550 1,680
  1.700 4,233 4,728
  30.000 1,470 1,610
  1.750 4,200 4,690
  32.500 1,440 1,570
  1.800 4,167 4,652
  35.000 1,390 1,510
  1.850 4,133 4,614
  37.500 1,340 1,460
  1.900 4,100 4,576
  40.000 1,300 1,410
  1.950 4,067 4,538
  42.500 1,260 1,370
  2.000 4,033 4,500
  45.000 1,230 1,330
  2.050 4,000 4,462
  47.500 1,190 1,300
  2.100 3,967 4,424
  50.000 1,160 1,260
  2.150 3,933 4,386
  52.500 1,140 1,230
  2.200 3,900 4,348
  55.000 1,110 1,200
  2.250 3,867 4,310
  57.500 1,090 1,180
  2.300 3,833 4,272
  60.000 1,060 1,150
  2.350 3,800 4,234
  62.500 1,040 1,130
  2.400 3,767 4,196
  65.000 1,020 1,110
  2.450 3,733 4,158
  70.000 0,980 1,070
  2.500 3,700 4,120
  72.500 0,970 1,050
  2.600 3,669 4,085
  75.000 0,950 1,030
  2.700 3,638 4,050
  77.500 0,930 1,020
  2.800 3,608 4,014
  80.000 0,920 1,000
  2.900 3,577 3,979
  80.000'den fazlası için 0,920 1,000
  3.000 3,546 3,944
  3.100 3,515 3,909
  *Ara değerler enterpolasyonla bulunur.

  3.200 3,484 3,874
  3.300 3,454 3,838
  ÖRNEK :


  3.400 3,423 3,803
  3.500 3,392 3,768
  3.600 3,361 3,733

  3,176

  3.700 3,330 3,698

  3,144

  3.800 3,300 3,662

  0,032

  3.900 3,269 3,627
  4.000 3,238 3,592

  0,00016

  4.100 3,207 3,557

  150

  4.200 3,176 3,522

  0,024

  4.300 3,146 3,486

  3,152

  4.400 3,115 3,451
  4.500 3,084 3,416

  0,03152

 5. #5
  İçmimar osman mersin
  osmanmersin kullanıcısı çevrimdışı Yeni üye
  İçmimar osman mersin

  15 mesajı var.

  1 Nisan 2010 PERŞEMBE
  Resmî Gazete
  Sayı : 27539

  TEBLİĞ
  Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

  MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2010 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ

  16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi”nin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2010 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

  Yapının Birim Maliyeti
  YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI (BM) TL/M2

  I. SINIF YAPILAR
  A GRUBU YAPILAR 73,00

  • 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları
  • Basit kümes ve basit tarım yapıları
  • Plastik örtülü seralar
  • Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları
  • Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar
  • Yardımcı yapılar (Müştemilat)
  • Gölgelikler-çardaklar
  • Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları
  • ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  B GRUBU YAPILAR 127,00


  • . Cam örtülü seralar
  • . Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları
  • . Su depoları
  • . İş yeri depoları
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.


  II. SINIF YAPILAR

  A GRUBU YAPILAR 201,00

  • . Kuleler, ayaklı su depoları
  • . Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları
  • . Kayıkhane
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.


  B GRUBU YAPILAR 276,00


  • . Pnömatik ve şişirme yapılar
  • . Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)
  • . Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler
  • . Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları
  • . Tarım, endüstri ve sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)
  • . Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri
  • . Jeoloji, botanik ve tema parkları
  • . Mezbahalar
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  III. SINIF YAPILAR

  A GRUBU YAPILAR 448,00


  • . Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)
  • . Katlı garajlar
  • . Hobi ve oyun salonları
  • . Ticari bürolar (üç kata kadar -üç kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
  • . Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b.)
  • . Basımevleri, matbaalar
  • . Soğuk hava depoları
  • . Konutlar (dört kata kadar -dört kat dahil- asansörsüz ve kalorifersiz)
  • . Akaryakıt ve gaz istasyonları
  • . Kampingler
  • . Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, ticarethane, dükkan, imalathane, dökümhane)
  • . Semt postaneleri
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  B GRUBU YAPILAR 511,00

  • . Kreş-Gündüz bakımevleri
  • . Entegre tarımsal endüstri yapıları
  • . İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)
  • . Gençlik Merkezleri
  • . Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları
  • . Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler
  • . Temel eğitim okulları
  • . Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri
  • . Jandarma ve emniyet karakol binaları
  • . Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri, sağlık merkezleri)
  • . Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)
  • . Halk evleri
  • . Pansiyonlar
  • . 150 kişiye kadar cezaevleri
  • . Fuarlar
  • . Sergi salonları
  • . Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)
  • . Marinalar
  • . Gece kulübü, diskotekler
  • . İtfaiye kurtarma istasyonları
  • . Misafirhaneler
  • . Büyük çiftlik yapıları
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  IV. SINIF YAPILAR

  A GRUBU YAPILAR 577,00


  • . Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)
  • . Poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları (Hastaneler hariç)
  • . Liman binaları
  • . İl tipi hükümet konakları (Büyük idare ve Büyükşehir belediye binaları)
  • . Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)
  • . 150 kişiyi geçen cezaevleri
  • . Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri
  • . İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)
  • . Entegre sanayi tesisleri
  • . Aqua parklar
  • . Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)
  • . Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları
  • . Büyük alışveriş merkezleri
  • . Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri
  • . Apartman tipi konutlar (Bina yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)
  • . Oteller (1 ve 2 yıldızlı)
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  B GRUBU YAPILAR 640,00

  • . İş Merkezleri
  • . Araştırma binaları ve laboratuarlar
  • . Metro istasyonları
  • . Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları
  • . Büyük postaneler (merkez postaneleri)
  • . Otobüs terminalleri
  • . Satış ve sergi binaları (showroomlar)
  • . Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)
  • . Banka binaları
  • . Normal radyo ve televizyon binaları
  • . Özelliği olan genel sığınaklar
  • . Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  C GRUBU YAPILAR 761,00


  • . Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları
  • . Bakanlık binaları
  • . Yüksek öğrenim yurtları
  • . Arşiv binaları
  • . Radyoaktif korumalı depolar
  • . Büyük Adliye Sarayları
  • . Otel (3 yıldızlı) ve moteller
  • . Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  V. SINIF YAPILAR

  A GRUBU YAPILAR 945,00


  • . Radyo-Tv İstasyonları
  • . Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi
  • . Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2 üzerindeki özel konutlar
  • . Borsa binaları
  • . Üniversite kampüsleri
  • . Yüksekliği 50,50m’yi aşan yapılar
  • . Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  B GRUBU YAPILAR 1.144,00

  • . Kongre merkezleri
  • . Müze, sergi kütüphane kompleksleri
  • . Olimpik spor tesisleri - hipodromlar
  • . Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları
  • . Hastaneler
  • . Havaalanları
  • . İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)
  • . Oteller (4 yıldızlı)
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  C GRUBU YAPILAR 1.279,00

  • . Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)
  • . Büyük radyo ve televizyon binaları
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.

  D GRUBU YAPILAR 1.559,00

  • . Opera, tiyatro bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri
  • . Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar
  • . ve bu gruptakilere benzer yapılar.


  Açıklamalar:

  1. Benzer yapılar, ilgili gruptaki yapılara kıyasen uygulayıcı kurum ve kuruluşlarca Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin ilgili hükümlerinden yararlanılarak belirlenecektir.
  2. Tebliğin revizyonu çalışmalarında sınıfı veya grubu değiştirilen veya tebliğden çıkarılan yapılar için, 2010 yılından önceki tebliğlere göre yapı sınıfı ve grubu belirlenmiş mimarlık ve mühendislik hizmetlerinde; belirlendiği yılın tebliğindeki yapı sınıfı ve grubu değiştirilmeksizin 2010 yılı tebliğinde karşılığı olan tutar esas alınmak suretiyle hesap yapılacaktır.
  3. Tebliğdeki sınıf ve gruplar yapım aşamasında belirlenirken tereddüte düşülmesi halinde, o yapının yapı yaklaşık maliyeti; yapının projesine göre hazırlanacak metrajlara Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatlarının uygulanması suretiyle hesaplanacaktır.


  Tebliğ olunur.

Benzer Konular

 1. Cevap: 7
  Son Mesaj: 09.10.2011, 22:26
 2. Cevap: 0
  Son Mesaj: 22.08.2010, 20:03
 3. Cevap: 0
  Son Mesaj: 24.05.2010, 15:40
 4. Iç Mimarlık Fiyat Listesi | Escortenerji Fiyatlar Prefabrik Evler ...
  Yazan: haci Forum: İnternette İç Mimarlık
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 24.04.2010, 22:46
 5. Cevap: 0
  Son Mesaj: 05.02.2010, 09:13

Ziyaretçiler bu sayfayı şu anahtar kelimeler ile buldu:

ic mimar fiyatlari

ic mimarlik fiyatlari

iç mimarlık

Konuya ilişkin etiketler

iç mimarlık gündemi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184